Έξοδος από περιβάλλον ΑΜΕΑ
Σύνδεση
logo

Τέλος Απογράφου

Wiki

Για την έκδοση απογράφου τα απαραίτητα στοιχεία είναι:

Ο ο αλγοριθμος για τον υπολογισμό των προσωρινών αποφάσεων ειναι :


ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
Ενοχικό – Διατροφές :
Παράδειγμα : Κεφάλαιο : 10.000,00 ευρώ Τόκοι : 1.200,00 ευρώ


Εμπορικές - Αυτοκινητικές Υποθέσεις


Εμπορικές - Αυτοκινητικές Υποθέσεις


Εργατικές Υποθέσεις: για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν την 1.1.2002
Παράδειγμα: Κεφάλαιο : 10.000,00 ευρώ Τόκοι : 150,00 ευρώ


Εργατικές Υποθέσεις: για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2002
Παράδειγμα : Τόκοι : 1.500,00 ευρώ


Μισθωτικές Υποθέσεις:
A) Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται μόνο από μισθώματα: (αστική μίσθωση)


Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται μόνο από μισθώματα: (επαγγελματική μίσθωση)

Β) Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται από μισθώματα και από άλλα κονδύλια, π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, ζημίες, κλπ
Παράδειγμα : Κεφάλαιο (μόνο κονδύλια ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, π.χ. 500,00 ευρώ – όχι μισθώματα) + Τόκοι όλων των κονδυλίων (ΔΕΗ,κλπ + μισθωμάτων) Χ 3% ή 2%= χαρτόσημο ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο Χ 20% = ΟΓΑ ΚΑΕ 1228


Διαταγές πληρωμής επί αναγνωριστικών αποφάσεων :


Διαταγές πληρωμής επί τιμολογίων,, ιδιωτικών συμφωνητικών, κλπ (σε συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού δεν οφείλεται τέλος απογράφου)


Διαταγές πληρωμής επί επιταγών

 

Διαταγές πληρωμής επί συναλλαγματικών : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2002. Για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν την 1.1.2002, το τέλος απογράφου υπολογίζεται όπως επί τιμολογίων, κλπ (δηλ. Χ 0,5 %).


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :  

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΗ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :   


Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ


ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ


 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ


 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :


Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ


 

© Copyright 2022 - Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής
Designed and developed by NetApps Ltd