Έξοδος από περιβάλλον ΑΜΕΑ
Σύνδεση
logo

Υπηρεσίες Αθηνών

Χρήσιμα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Μεσογείων 96 ΤΚ 11527

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Τηλ. Κέντρο 210 7767000    
 Υπουργός 210 7767542     
 Γενικός Γραμματέας 210 7767503    
 Προϊστάμενος Δ/νσης Προσωπικού  210 7475201    
 Τμήμα  Δικηγoρικoύ Λειτoυργήματoς,Δικ.Επιμ., Συμβολ., Υποθηκοφ. και Κτημ. Γραφ 210 7767441    
       

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Πανεπιστημίου   47-49   Τ.Κ. 10564 

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Γραφείο Προέδρου 210 7767000    
Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας   213 2102091     
Γραφείο Ολομέλειας 213 2102092-3    
Α΄Τμήμα 213 2102014-14    
Β' Τμήμα 213 2102021-24    
Γ' Τμήμα 213  2102031-34    
Δ' Τμήμα  213  2102041-44    
Ε' Τμήμα 213  2102051-54    
ΣΤ΄Τμήμα 213  2102061-64    
Γραφείο Βιβλιοθήκης  213  2102121-22    
Αρχείο 213 2101131    
Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση 213  2102112    
Τμήμα Καταθέσεων 213  2102113-14    

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121 Τ.Κ. 11522

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Γραφείο Προέδρου 210 6419363-6419108    
Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας   210 6419367  210  6467692  
Γραφείο Ολομέλειας 213 2102092-3    
Τμήμα Διοικητικού 213 2102014-14    
Τμήμα Επιθεώρησης  Πειθαρχικού & Νομολογίας 210 6419126    
Τμήμα   Συμβουλίων 210 6419105    
Τμήμα Πολιτικό-Αρχείο-Προδικασία  210 6419134    
Ποινικό Τμήμα 210 6419129    
Τμήμα  Καθαρογραφής 210  6419165    

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121 Τ.Κ. 11522

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας 210 6454491    
Προϊσταμένη Ποινικού  Τμήματος 210 6411524    
Τμήμα Κλήσεων 210 6457344    
Πολιτικό Τμήμα 210 6466326-6419327    
Τμήμα Επιθεώρησης  Πειθαρχικού & Νομολογίας 210 6419126    
Τμήμα   Συμβουλίων 210 6419105    
Τμήμα Πολιτικό-Αρχείο-Προδικασία  210 6419134    
Ποινικό Τμήμα 210 6419129    
Τμήμα  Καθαρογραφής 210  6419165    

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Βουρνάζου 4 & Τσόχα  Τ.Κ. 11521

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Πρόεδρος 213 1309836-839    
Γραμματεία 213 1309482    
Προσωπάρχης 213 1309904    

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Βουρνάζου 4 & Τσόχα  Τ.Κ. 11521

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Τηλεφ. Κέντρο 213  2121700    
Πρόεδρος Ν.Σ.Κ. 213  2121715    

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ
Βουρνάζου 4 & Τσόχα  Τ.Κ. 11521

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Τμήμα Γραμματείας 210 5296231    
Τμήμα Περιουσίας & Δανείων 210 5296198    
Τμήμα Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων 210  5296197    
Διεύθυνση  Ασφάλισης 210  5296104    
Τμήμα Εισφορών Αμίσθων 210   5296133    
Τμήμα Εισφορών  Εμμίσθων 210   5296182    
Τμήμα Μητρώου Ασφ/νων 210  5296161    
Τμήμα Πόρων 210  5296151    
Διεύθυνση  Παροχών 210  5296267    
Τμήμα Μητρώου  Συνταξιούχων 210  5296244    
Τμήμα Συντάξεων 210  5296271    
Τμήμα Ταμείου 210  5296111    
Τμήμα Λοιπών Παροχών & Ευρ.Ένωσης 210  5296186    
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων 210  5296261 210  5296129  

ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ηπείρου 64  Τ.Κ.  104 39

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Τηλέφωνα επικοινωνίας  210 8811337  210 8814398   

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Αχαρνών 29  T.K.  104 39

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Γραμματεία 210  8822076 - 8822138 210 8822914   

ΤΑΧΔΙΚ  (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων)
Μεσογείων 96,  Τ.Κ. 11527

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 210  7767116    
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 210  7767110  210 7767298  
Τμήμα Στέγασης & Λειτουργίας Δικαστικών Κτιρίων 210  7767114 210 7767289  
Τμήμα Διοικητικού  210  7767114    
Τμήμα Οικονομικού 210  7767115    
Τμήμα Δαπανών 210 7767297 210 7767324  

ΛΟΙΠΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Τηλέφωνο Fax E-mail
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 210 5279000 - 5279171    
ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 210 3810224     
ΝΟΜΟΘΕΣIΑ (ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ) 210 3832146    
ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΚΗΓ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  210 3803845 - 3833412    
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ-ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 210 3398204    
© Copyright 2022 - Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής
Designed and developed by NetApps Ltd